Буряад-монгол арадай дуунууд

Буряад-монгол арадай дуунууд

Шэнэхээнэй буряадууд элинсэг хулинсагайнгаа дуулажа ябаhан, сэнгүй ехэ баялиг болохо арадай дуунуудые зүрхэ сэдьхэлэйнгээ гүн соо хадагалжа, тэдээндэ гамтай hайханаар ханджа ябаhан гэжэ энэ ном соо оруулагдаhан дуунуудтай танилсахадаа, уншагшад ойлгохо байха.

Год выпуска: 2018
ISBN: 978-5-91121-256-8
Издатель: НоваПринт
Решаем вместе
Сложности с получением «Пушкинской карты» или приобретением билетов? Знаете, как улучшить работу учреждений культуры?