Дотор сэдьхэлэйм юртэмсэ

Дотор сэдьхэлэйм юртэмсэ

Энэ ном соо ажабайдалай хүндэ сохилтодо оробошье, шэн зоригоо алдагүй, ажаhууха хүсэлөөр гандаагүй, байгаалиhаа  үгтэhэн бэлигээ улам хурсадхан байhан ирагуу найрагшын уянгата уран шүлэгүүдтэй танилсаха аргатайт. Булангиртаагүй сэдьхэлэй арюун булагhаа аяга аягаар амсамаар, hайхан мэдэрэлээр баяжамаар. Тус номой хуудаhанууд дээрэ тоонто нютагай байгаали, түрэhэн эжын шарай, ургыхан гэнэн дуран, уураг түрэл хэлэн мэтэ нангин зуйлнүүдые унэн зурхэнhөө магтан түүрээhэн шүлэгүүдые хужарлан уншыт, хүндэтэ уншагшад!

Год выпуска: 2018
ISBN: 978-5-906220-24-0
Издатель: Бальжинимаев А. Б.
Решаем вместе
Сложности с получением «Пушкинской карты» или приобретением билетов? Знаете, как улучшить работу учреждений культуры?