Хори алтан һүлдэмни : шүлэгүүд, зүжэгүүд, найруулганууд

Хори алтан һүлдэмни : шүлэгүүд, зүжэгүүд, найруулганууд

«Хори алтан hүлдэмни» гэжэ номдо нютаг нуга, эхэ эсэгэ, үйлэ ушарнууд, үргэл мүргэл, сэдьхэл зүрхэнэй шанар тухай гэхэ мэтэ элдэб зохёолнууд оронхой. Буряад зоной hанаа сэдьхэлдээ нангилан шэнгээжэ, урда холын удхатай, буурал сагай намтартай, гандашагүй гарбалтай зомди гэжэ дээдын омогорхол түрэжэ, түрэлхи буряад хэлээрээ хөөрэлдэжэ, буряад алдар нэрэеэ дээгүүр үргэжэ ябаhайбди гэжэ ехэтэ хүсэжэ ябадаг хори буряад хүмби даа.

Год выпуска: 2018
ISBN: 978-5-91121-246-9
Издатель: НоваПринт
Решаем вместе
Сложности с получением «Пушкинской карты» или приобретением билетов? Знаете, как улучшить работу учреждений культуры?