#гоеорбэшээтэй

#гоеорбэшээтэй

Танай анхаралда шэнэ ном. Энэ ном соо ехэндидээ минии бодолнууд бэшээтэй. Өөртөө асуудал табинаб, асуулалнуудтаа харюусанаб, үгэнүүдээр нааданаб. Энэ ном уншахадаа, дубэн зурагуудтай уулзахат:

-    хубсаhаяа шэнэлхээр болоо – 3 н.;

-    хоёр шубууд хөөрэлдэнэ – 107 н.;

-гэдэhэн соо эрбээхэй ниидэнэ – 151 н.;
-луу намдаа бэшэнэ – 217 н.

Зурал бүхэн өөрын удхатай байха. Сэдьхэл ухаанай ном.

Год выпуска: 2019
ISBN: 978-5-91121-269-8
Издатель: НоваПринт
Решаем вместе
Сложности с получением «Пушкинской карты» или приобретением билетов? Знаете, как улучшить работу учреждений культуры?