Боди сэдьхэл : уянгата шүлэгүүд ба поэмэнүүд

Боди сэдьхэл : уянгата шүлэгүүд ба поэмэнүүд

Даша-Дондоб Очиров шүлэгүүдэйнгээ шэнэ ном дотор шэнэ зуун жэлэй дэбисхэр дээрэ мүнөөнэй буряад – монголшуул хаанаhаа уг гарбалтайгаа, элинсэг хулинсагнай хэд байhан бэ, хэлэ амая алдажа байhан ушарhаа саашадаа хуби заяамнай ямархан байха ааб гэжэ ирагуу найрагша hанаа үнөөндэ орожо, бурхан багшадаа хандана.

Ажабайдалай удха онгилhон уянгата шүлэгүүдэйнь мүрнүүд гүн ухаан бодолhоо далижана гэхэдэ буруу болохогүй хэбэртэй. Физикын болон философиин хоёр эрдэм тэгшэ шудалхhaн автор зуун жэлнүүдэй уулзуур дээрэ ажамидарха зол хубитай байhан тула харюусалгатайгаа мэдэржэ, уянгата шүлэгүүд соохи мүрнүүдээрээ хүн зоной, арад түмэнэй сэдьхэл хүлгөөхэ шадалтай ха.

Суглуулбариин гурбанай нэгэ хуби бурхан багшын hургаалнуудhаа үндэhэ эшэ абажа бэшэгдэhэн шүлэүүдhээнь эхэ зургаан зүйл хамаг амитадта зорюулагдаhан энэрхы дурлал элшэтэжэ байхал; үйлынгөө үри hайжаруулжа, зол жаргал эдлэхын ба аза талаантай ябахын тула юрын хүн арбан хара нүгэл сээрлэжэ, арбан сагаан буян сахижа, боди сэдьхэл үүсхэхэ ёhотой болонол.

Год выпуска: 2018
ISBN: 978-5-91407-168-1
Издатель: Республиканская типография
Решаем вместе
Сложности с получением «Пушкинской карты» или приобретением билетов? Знаете, как улучшить работу учреждений культуры?